Poučenie o spracúvaní osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje a ako ho môžete kontaktovať?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť PLA Consulting s. r. o., ktorú môžete kontaktovať na adrese Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava alebo e-mailom na adrese info@placonsulting.sk alebo telefonicky na tel. č. 0911087440.

Na aký účel budú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel vybavenia Vašej požiadavky alebo podnetu, uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, na účel ochrany práv a právom chránených záujmov a na účel plnenia našich povinností. Ak ste nám udelili súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité v súlade s udeleným súhlasom.

Čo nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám umožňujú spracúvať právne predpisy, a to v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a tiež v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie našich povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý môže súvisieť s ochranou práv alebo oprávnených záujmov.

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu.

Komu Vaše osobné údaje budeme poskytovať?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť osobám, ktoré sa budú podieľať na ich spracúvaní a iným osobám alebo subjektom, ak to ustanovuje alebo umožňuje právny predpis.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby, kým bude existovať naše oprávnenie alebo povinnosť ich spracúvať, najmä počas doby plnenia zmluvy, počas doby na uplatnenie právnych nárokov alebo počas doby, ktorú určuje právny predpis.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňuje iba na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať až kým ho nedovoláte. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Medzi Vaše práva patrí právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Je potrebné, aby ste nám Vaše osobné údaje poskytli?

Poskytovanie Vašich osobných údajov môže vyžadovať právny predpis, zmluva alebo uskutočnenie úkonov pred jej uzatvorením, prípadne splnenie iného účelu ich spracúvania, najmä vybavenie Vašej požiadavky, podnetu, prípadne splnenie účelu ich spracúvania. Ak má byť naplnený účel spracúvania, je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť naplnenia účelu ich spracúvania, porušenie zmluvy alebo právneho predpisu.

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ

PLA Consulting s.r.o.

Sídlo

Hálkova 1/A, 83103 Bratislava

IČO

45 689 555

Zápis

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 67506/B

Zastúpenie

Peter Kňaze

Kontakt

e-mail: info@placonsulting.sk

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Darčekové poukazy Alexia

Gift vouchers

It is the gift voucher that can please the person we care about. You just give a gift and we will take care of everything else. Buy a gift voucher and surprise. We can carry out production and handover express even on the day of the order.

We offer you gift vouchers in various values, which can be used for all our services.

Contact us for more info ›